dín

verb

Definition of dín 

1 : Kí nǹkan jẹ́ sísè nípa ìlò òróró:

English Translation

To fry

What Do You Think About This Word?

How could we have illustrated it better?


Submitted on 26 Nov 2019

Most Popular