Èdùmàrè

noun

Definition of Èdùmàrè 

1 : Elédùmarè tàbí Ọlọ́run: Olúwa ọlọ́run èdùmàrè ló fún mi l'ọ́mọ.

English Translation

God

Morphology

[unknown]

Gloss

[unknown] -

Variants

  • Elédùmarè

What Do You Think About This Word?

How could we have illustrated it better?


Updated on 29 Nov 2019 and Submitted on 28 Nov 2019

Most Popular